ALLMÄNNA VILLKOR

Beskrivning av betaltjänsten

 1. AVY:s användarvillkor

  Dessa villkor gäller mellan AVY Finans AB (“AVY”) och Dig som användare av AVY och de tjänster, produkter och funktioner som beskrivs i dessa villkor (“Tjänsterna”).

 2. Allmänt

  För utförlig information om AVY:s behandling av personuppgifter hänvisas till denna sida (https://www.avy.se/villkor/dataskyddspolicy).

  Dessa användarvillkor gäller när AVY Finans AB, org. nr 559163–3259, med adress Jakobsgatan 6 8tr, 111 52 Stockholm, tillhandahåller privatpersoner (“Användare/Du/Dig/Dina/Din/Ditt”) en eller flera digitala tjänster med ”Mina Avier” för att ta emot, hantera, överföra och lagra elektroniska hyresavier m.m. (”Tjänsten”), inklusive möjlighet att betala dessa på förfallodagen eller (”Snooza”) en hyra som betalas tillbaka på upp till fyra månader.

  De allmänna villkoren och eventuella övriga skriftliga överenskommelser rörande Tjänsten mellan AVY och Dig bildar tillsammans med dessa allmänna villkor avtalet mellan AVY och Dig (”Avtalet”).

  Du som väljer att registrera Dig för att använda Tjänsten förbinder Dig samtidigt att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som AVY från tid till annan publicerar via Tjänsten. Du är även skyldig att iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Tjänsten.

 3. Tjänsten

  1. Automatisk ifyllning genom din interaktion

   När Du använder AVY kan vi komma att fråga efter person- och kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och/eller personnummer. Vi kommer spara denna information i våra system, och när Du återkommer till oss behöver Du endast ange grundläggande person- och kontaktuppgifter som telefonnummer, e-postadress, postnummer eller personnummer (beroende på land) för att vi ska kunna fylla i kvarstående fält med dina övriga uppgifter.

  2. Automatisk ifyllning genom cookies

   Vi kommer att känna igen din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon, etc.) genom en cookie som placerats på enheten. I cookien har vi lagrat dina uppgifter från tidigare interaktioner med AVY, och all denna information finns på din enhet. Mer information om detta hittar du i vår Cookie Statement.

  3. Automatisk ifyllning av andra uppgifter

   Vi kan också fylla i annan information när du använder AVY. Vi kan erbjuda automatisk ifyllning av dina bankuppgifter i användarportalen eller dina kortuppgifter efter att vi har identifierat Dig (och endast om Du tidigare angett dina bank- eller kortuppgifter och valt att spara dem hos AVY).

  4. Erbjudande av tillgängliga och föredragna betalmetoder

   AVY kan komma att presentera en förvald betalmetod som vi tror är Ditt föredragna sätt att betala, och vi kan också komma att erbjuda alternativa betalmetoder - inklusive vår Snooze-kredit. Vår bedömning av vilken betalmetod Du föredrar baseras på tidigare användning av AVY i kombination med Dina tidigare betalningar av hyresavier.

  5. Användarportal

   Som en AVY-användare kommer Du ha tillgång till dina betalningar genom AVY-Appen och väljer Du att använda denna kommer en rad olika funktioner finnas tillgängliga för Dig. Vissa funktioner aktiveras i samband med att Du laddar ner Appen, medan andra kan aktiveras av Dig efter att Du loggat in. Exempel på funktioner:

   • Översikt och status på Dina hyresbetalningar
   • Tidigare hyresbetalningar
   • Möjlighet att betala Dina hyresavier
   • Komma i kontakt med AVY:s kundservice
   • Aktivering av ytterligare AVY-tjänster
   • Planering av dina hyresbetalningar
  6. Registrering

   Du beställer Tjänsten genom att ansöka om registrering av ett konto hos AVY via något av de registreringsalternativ som AVY från tid till annan erbjuder.

   Alla privatpersoner som har ett svenskt personnummer kan ansöka om registrering av ett konto hos AVY. För att en Privatanvändares ansökan om registrering av konto ska kunna godkännas av AVY krävs att personen är minst 18 år eller att personens registrering kan ske på ett sätt som godkänts av Användarens förälder/målsman.

   Avtal om Tjänsten ska anses ha ingåtts mellan Användare och AVY när registreringen fullbordats och kontot godkänts. Tjänsten är gratis för Användare.

  7. Förmedling av hyresavier m.m.

   Tjänsten innebär att AVY, efter godkänd registrering av en Användares konto, bl.a. förmedlar elektroniska hyresavier för lägenhet, parkeringsplats och andra hyresavier som har samband med hyresavtalet till Mina Avier från de Hyresvärdar som har valt att ansluta sig till AVY. En mer detaljerad beskrivning av Tjänsten och dess funktioner finns tillgänglig via Tjänsten.

   Du kan genom tjänsten betala dina hyresavier direkt eller välja att betala dem senare.

  8. Beskrivning av betaltjänsten

   AVY erbjuder betalningar av hyresavier och andra avier som förmedlats till Mina Avier (”Betaltjänsten”) av Hyresvärdar (Fastighetsägare) som anslutit sig till AVY.

   • Du kan betala på följande tre olika sätt:
    • 1) Ett klick

    • 2) Swish

    • 3) Snooze

  9. Åtkomst

   Din tillgång till Betaltjänsten medges först

   • 1) när AVY uppnått kundkännedom genom att Du fullbordat registrering enligt de registreringsalternativ som AVY från tid till annan erbjuder Dessutom gäller följande då du väljer betalmetoden ”Ett klick”:

   • 2) När du efter fullbordad aktivering av Betaltjänsten lämnat medgivande till AVY att på Din begäran genomföra uttag från Ditt konto, enligt de aktiveringsrutiner som AVY från tid till annan erbjuder och som beskrivs i Betaltjänsten, samt

   • 3) efter Din bank eller betalningsinstitut (betaltjänstleverantör) godkänt att kontot som uppgetts i ovan nämnda aktiveringsrutiner kan användas för autogiro.

   I samband med att Du aktiverar Betaltjänsten godkänner Du även de Särskilda villkoren för Autogiro (se nedan) som tillgängliggjorts i samband med aktivering av Betaltjänsten.

  10. Användande av Betaltjänsten

   Du kan, efter det att AVY medgivit Dig tillgång till Betaltjänsten, initiera en betalning i Betaltjänsten genom att följa anvisningar i Betaltjänsten i anslutning till den hyresavi som Du vill betala.

   Saknas täckning på kontot den dag då uttag sker för att genomföra betalningen kommer betalningen inte att utföras om Du inte angivit att Du vill Snooza.

   AVY kommer att informera Dig om den misslyckade betalningen direkt via Appen. Du uppmanas att initiera betalningen på nytt eller att välja ett annat betalningsalternativ.

  11. Tidpunkt för mottagande av betalningsorder

   För betalning där Användaren valt att betala med ”Ett klick” anses en betalningsorder vara mottagen samma dag som Du initierat betalningen i Betaltjänsten om det sker innan kl. 13:00 på en bankdag, annars anses betalningsordern vara mottagen nästföljande bankdag.

   För betalningar där Användaren valt “Swish” genomförs betalningen direkt.

  12. Autogirodragningen

   För betalningar där Du valt att betala med ”Ett klick” och när Du aktivt initierat betalningsordern dras pengarna i regel från ditt konto en (1) bankdag efter att betalningsordern mottagits.

   För betalningar där Du valt att betala med ”Ett klick” och när Du aktivt initierat betalningsordern dras pengarna i regel från ditt konto en (1) bankdag efter att betalningsordern mottagits.

   Om ingen betalningsorder aktivt initieras av dig som Användare så anses betalningsordern ha mottagits minst två (2) bankdagar före förfallodagen. I regel genomförs då autogirodragningen en (1) eller två (2) dagar innan avins förfallodag.

  13. Tidpunkt för avbrytande av Hyresbetalning

   En hyresbetalning som betalas med ”Ett klick” kan avbrytas av Dig innan kl. 13:00 dagen innan Autogirodragningen sker. Du kan avbryta hyresbetalningen genom att följa anvisningar i Betaltjänsten.

 4. AVY:s kommunikation med Användare

  AVY kan kommunicera via Tjänsten med Dig och kan komma att skicka e-post eller SMS till Dig gällande Tjänsten, information om ändringar i Tjänsten samt information om nya funktioner. Denna kommunikation betraktas som en integrerad del av Tjänsten vilket innebär att den inte kan väljas bort.

  1. Mottagande av och ansvar för E-försändelser

   En e-försändelse anses ha kommit Dig tillhanda när e-försändelsen gjorts tillgänglig för Dig i Mina Avier.

   AVY ansvarar för innehållet i e-försändelserna.

   Du ansvarar på samma sätt som för fysisk post för att ta del av e-försändelsens innehåll.

  2. Lagring

   Elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande e-försändelser, lagras under den tid Du har ett godkänt konto registrerat hos AVY. Under denna tid ansvarar Du själv för vilka elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande e-försändelser, som Du väljer att radera. De meddelanden som raderas kommer inte längre att vara tillgängliga för Dig.

   Vid avstängning eller avslutande av Tjänsten enligt avsnitt 13 nedan raderas Dina hyresavier efter ett år från datum för avslutande. Därför är det viktigt att Du innan tidsfristen gått ut skriver ut Dina hyresavier.

  3. Hur blir man en AVY-användare?

   Du blir en AVY-användare genom att godkänna dessa villkor. Snooze-funktionen behöver Du aktivera manuellt, och i det fallet anges detta tydligt innan Du börjar använda tjänsten och efter det att Du tagit del av de särskilda villkoren för Snooze.

  4. Kostar det något att vara en AVY-användare?

   Tjänsterna som erbjuds av AVY är avgiftsfria. Observera att ränta och avgifter tillkommer vid användning av Snooze tillhandahållen av AVY. Se därför till att kontrollera den specifika informationen för Snooze.

  5. Hur slutar man vara en AVY-användare?

   Du kommer vara en AVY-användare tills dess att Du aktivt avslutar avtalet. Detta görs genom att kontakta AVY via hello@avy.se. Observera att du inte längre kan använda tjänsten efter avslutat avtal.

  6. Förbättring av Tjänsterna

   AVY jobbar ständigt med att förbättra erbjudandet så att Du får en ännu bättre användarupplevelse. Detta kan innebära förändringar i befintliga och framtida tjänster. Därför är det viktigt att Du läser dessa användarvillkor varje gång Du använder någon av våra tjänster, eftersom villkoren kan skilja sig från senast.

 5. Tilläggstjänster

  AVY har rätt att när som helst introducera och erbjuda Tilläggstjänster.

  Tilläggstjänster avser tjänster vars nyttjande är frivillig för Dig och vars syfte är annat än förmedling, tillhandahållande, lagring och administration av Hyresavier. Du får automatiskt tillgång till sådana Tilläggstjänster som tillhandahålls utan kostnad för Dig och som inte kräver Ditt samtycke. AVY informerar Dig via Tjänsten när sådana Tilläggstjänster introduceras. Tilläggstjänster som erbjuds mot en avgift eller som kräver Ditt samtycke informerar AVY Dig om via Tjänsten. Du väljer själv om sådana Tilläggstjänster ska läggas till eller inte.

  Som anges ovan kan särskilda villkor gälla för tillhandahållandet av vissa Tilläggstjänster.

 6. Ändring i Tjänsten

  AVY har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsten.

  Ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för Tjänsten och/eller Tjänstens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsten ändras. Ändringarna kommer dock aldrig att påverka innehållet i Mina Avier. AVY ansvarar även löpande för informationssäkerheten i Tjänsten.

  Om ändringar i Tjänsten inte godkänns av Dig har Du alltid rätt att säga upp Avtalet enligt avsnitt 13.1 nedan.

 7. Tillgänglighet

  Tjänsten är normalt tillgänglig 24 timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan, året runt. AVY garanterar dock inte och ansvarar heller inte för att Tjänsten är fri från eventuella fel, förseningar och/eller avbrott. AVY förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar. AVY har inget ansvar för uppdatering av Tjänstens åtkomsträttigheter.

 8. Användarens ansvar för åtkomst till Tjänsten m.m.

  Du ansvarar för:

 9. Användarens ansvar för användning av Tjänsten

  Du ansvarar för aktiviteter som vidtas av Dig och eventuella andra Användare, tillsammans (”Användare”) som Du gett läs- och/eller hanteringsrättigheter till. Du ansvarar således bl.a. för eventuell överföring av information och elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande e-försändelser, som vidtas av Användaren inom ramen för Tjänsten.

  Du ansvarar för att de elektroniska dokument som Användaren sparar i Tjänsten inte står i strid med svensk lagstiftning.

  Användare får inte använda Tjänsten på sådant sätt att AVY eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Användare får således t.ex. inte via Tjänsten hantera elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande e-försändelser, som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp.

  Om AVY misstänker att en Användare använder Tjänsten i strid med detta avsnitt har AVY rätt att utan föregående meddelande till Dig radera och/eller förhindra att Du överför information och/eller elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande e-försändelser, samt rätt att stänga av Tjänsten för Dig och säga upp Avtalet med Dig med omedelbar verkan, se vidare avsnitt 13.2 nedan.

 10. Behandling av personuppgifter

  1. Dataskydd och dina personuppgifter

   För att kunna erbjuda Dig Tjänsterna behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att läsa vår Dataskyddspolicy för att få ännu bättre förståelse och inblick i hur vi behandlar och skyddar din data.

  2. Cookies och liknande tekniker

   Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att leverera en så skräddarsydd och bra användarupplevelse som möjligt online. Du kan läsa mer om hur AVY använder cookies och liknande i vår Cookie Statement.

  3. Dina skyldigheter som AVY-användare

   Som AVY-användare ska Du alltid uppge korrekt information och använda Din rätta identitet. All användning av information som inte tillhör Dig, eller som Du av andra skäl inte är behörig att använda, eller användning av Tjänsterna på ett icke föreskrivet sätt, kommer att ses som missbruk. Eventuella uppgifter relaterade till missbruk eller misstänkt missbruk kan komma att sparas och användas för framtida riskbedömning och som skydd för berörd(a) part(er). AVY förbehåller sig rätten att blockera en AVY-användare från vidare användning.

  4. Klagomål

   För klagomål tillämpas informationen som finns på www.avy.se. Om Du har ett klagomål mot AVY kan du skicka e-post till hello@avy.se, eller via post och märka brevet med “Klagomål” till AVY:s adress, Jakobsgatan 6 8tr, 111 52 Stockholm.

   Om vi inte lyckas lösa ditt klagomål kan du anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). AVY deltar i ARN:s tvistlösningsförfarande och är skyldiga att göra det enligt rådande lag. Mer information hittas på ARN:s hemsida. Du kan skicka in ditt klagomål på något av Europeiska Unionens officiella språk via ODR-plattformen som tillhandahålls av Europeiska kommissionen, och ärendet kommer därefter att överlämnas till ARN. Du kan också kontakta ARN genom post eller personligen: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige, besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm

 11. Ansvar och ansvarsbegränsningar

  AVY ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Du lämnat felaktig information vid registrering eller hantering av Mina Avier.

  AVY ersätter endast Dig för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från AVY:s sida. AVY ersätter dock inte Dig för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t.ex. utebliven hyresbetalning eller andra följdskador, såvida inte AVY har handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Detta innebär t.ex. att AVY inte ansvarar för skador i form av datahaverier eller utebliven hyresbetalning som beror på avbrott i tillgängligheten av Tjänsten. För Snooze gäller inte ovanstående ansvarsbegränsningar.

  Oaktat vad som anges ovan är AVY:s sammanlagda ersättningsskyldighet gentemot Dig under varje tolvmånadersperiod begränsad till ett belopp motsvarande en fjärdedel (25 %) av vid var tid gällande prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).

  Du är skyldig att framställa krav på ersättning till AVY inom tre (3) månader efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om Du inte gör detta förlorar Användaren rätten att göra kravet gällande.

  De rättigheter som tillkommer en konsument enligt tillämplig svensk rätt inskränks inte av vad som föreskrivs om AVY:s ansvar och ansvarsbegränsningar.

 12. Force majeure

  AVY är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför AVY:s kontroll som AVY inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder AVY inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, avbrott i energiförsörjning, samt avbrott i driften av elektronisk databehandling som orsakats av ovanstående. Detsamma gäller om underleverantör till AVY drabbas av hinder som avses i detta avsnitt.

 13. Avstängning och avslutande av Tjänsten

  1. Dina rättigheter

   Du har rätt att när som helst säga upp Avtalet genom att anmäla till AVY att Du önskar avregistrera ditt konto. Efter uppsägningen kan Du under en begränsad tidsperiod fortsätta använda Tjänsten bl.a. för att ta emot och läsa sådana hyresavier som Hyresvärden vid tidpunkten för uppsägningen redan planerat för leverans via Tjänsten. Tjänsten avslutas för Dig och Avtalet upphör när berörda Hyresvärdar informerats om uppsägningen och beretts möjlighet att ändra leveranssätt för hyresavier till Dig, dock senast inom femtiotvå (52) dagar från det att AVY mottagit Din uppsägning.

  2. AVY:s rättigheter

   AVY har genom skriftlig underrättelse till Dig rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för Dig och säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Du bryter mot dina åtaganden enligt Avtalet eller mot författning, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner.

   AVY har vidare genom skriftlig underrättelse till Dig rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för Dig och säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid genom skriftlig underrättelse till Dig.

   AVY har även rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för Dig och säga upp Avtalet utan iakttagande av uppsägningstid om Du inte använt Tjänsten under en period om ett (1) år eller om påbörjad registrering av ett konto inte har fullföljts inom tre (3) månader.

   AVY förbehåller sig rätten att avsluta och radera data i tjänsten för konton där ingen inloggning har skett på 12 månader eller mer med följden att åtkomst till tjänsten för det konto spärras.

   AVY kan, men är inte skyldig att, i samband med avslutande eller avbrytande av Tjänsten erbjuda Dig en Tilläggstjänst som innebär att AVY medverkar till överflyttning av Dina elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande hyresavier, till en digital brevlåda, arkivtjänst eller jämförbart lagringsutrymme som tillhandahålls av en annan leverantör.

  3. Dödsfall

   Vid dödsfall förbehåller sig AVY rätten att avsluta tjänsten och radera data i tjänsten för den avlidne Användaren efter femton (15) månader från dödsfallet.

 14. Sekretess

  AVY ska iaktta sekretess beträffande elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande hyresavier m.m., som hanteras via Tjänsten och får inte otillbörligen bereda sig tillgång till innehåll eller lämna ut sådana dokument till obehöriga personer. AVY förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som AVY är skyldigt att avslöja eller lämna ut enligt lag.

 15. Immateriella rättigheter

  Samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till Tjänsten inklusive den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri som AVY tillhandahåller tillkommer AVY eller dess rättighetsinnehavare och är skyddade enligt lag.

 16. Villkorsändringar

  AVY förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i dessa allmänna villkor och/eller de särskilda villkoren för Tilläggstjänster. Villkorsändringar ska meddelas Dig på av AVY beslutat sätt senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft. AVY har dock alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om ändringar och tillägg inte godkänns av Dig har Du alltid rätt att säga upp Avtalet enligt avsnitt 13 ovan.

 17. Överlåtelse och underleverantörer

  Du får inte överlåta detta Avtal, eller dina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, utan föregående skriftligt medgivande från AVY.

  AVY har rätt att utan Ditt samtycke helt eller delvis överlåta hyresfordringar.
  AVY har också rätt att utan Ditt samtycke helt eller delvis överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till bolag inom samma koncern.

  AVY har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet. I dessa fall tillser AVY givetvis att erforderliga regleringar vad avser t.ex. hanteringen av personuppgifter återfinns i avtalen mellan AVY och underleverantören.

 18. Lagval och tvistlösning

  Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning eller tillämpning av Avtalet ska AVY och Användaren i första hand försöka komma överens.

  Tvisten ska annars prövas av allmän domstol.