Behandling av personuppgifter

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Typ av behandling

Betaltjänst

Personuppgiftsansvarig

AVY Finans AB,
org. nr 559163–3259

Kontaktuppgifter

AVY Finans AB
Jakobsgatan 6 8tr,
111 52 Stockholm.
hello@avy.se

 

AVY:S DATASKYDDPOLICY

AVY värnar om Din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder AVY:s tjänster (“tjänsterna”) och i samband med att du blir en AVY-användare. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande.

Dataskyddspolicyn beskriver hur vi hanterar Dina personuppgifter inom alla våra tjänster. Därför är det viktigt att Du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan Du använder våra tjänster - särskilt de delar som gäller de av AVY:s tjänster Du tänkt använda.

 

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Information som Du ger till oss.Du kan komma att ge oss information om dig själv när du använder AVY:s tjänster, väljer att betala med någon av AVY:s betalmetoder, kontaktar oss eller använder vår App (“Mina Avier”). Beroende på vilken tjänst Du väljer, kan denna information vara:

 

VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

AVY behandlar personuppgifter för följande ändamål och med följande lagliga grunder:

 

Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen
Att leverera AVY:s användarupplevelse. Fullgörande av avtal
Att bekräfta Din identitet och verifiera Dina person- och kontaktuppgifter. Fullgörande av avtal och följa lag
Att administrera din betalning och kundförhållandet, exempelvis för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot Dig och för att tillhandahålla Dig med information, erbjudanden och tjänster som Du begär från oss. Fullgörande av avtal och andra berättigade intressen
Att skicka information till Dig i elektroniskt format (inte marknadsföring). Fullgörande av avtal, följa lag och andra berättigade intressen
Att avgöra vilka betalmetoder och andra tjänster vi kan erbjuda dig, exempelvis genom interna och/eller externa kreditbedömningar. Fullgörande av avtal och följa lag
För intern felsökning, data-analys, tester, forskning och statistiska ändamål. Andra berättigade intressen
Att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Fullgörande av avtal
Att förhindra missbruk av AVY:s tjänst som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsten trygg och säker. Fullgörande av avtal, följa lag och andra berättigade intressen
Att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och utföra riskhantering. Följa lag och andra berättigade intressen
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, bland annat för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att exempelvis minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och utforska nya affärsmöjligheter. Andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav Följa lag

 

 

SÄRSKILD PERSONUPPGIFTSBEHANDLING INOM AVY:S TJÄNSTER.

AVY:s användarupplevelse

För att kunna leverera en bra användarupplevelse med AVY, har vår personuppgiftsbehandling kategoriserats i ett antal funktioner. Du kan läsa mer om dessa i villkoren för varje funktion.

Automatisk ifyllning av dina kontaktuppgifter

Automatisk ifyllning av dina kontaktuppgifter kan göras på två sätt; genom din interaktion och/eller genom cookies.

Automatisk ifyllning genom din interaktion

När du använder tjänsterna kan vi komma att fråga efter person- och kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och/eller personnummer. Vi kommer spara denna information i våra system, och när du återkommer till oss behöver du endast ange grundläggande person- och kontaktuppgifter som telefonnummer, e-postadress, postnummer eller personnummer för att vi ska kunna fylla i kvarstående fält med dina övriga uppgifter.

Automatisk ifyllning genom cookies

En annan metod för att fylla i dina uppgifter automatiskt är att känna igen din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon, etc.) genom en cookie som placerats på enheten. I cookien har vi lagrat dina uppgifter från tidigare interaktioner med AVY, och all denna information finns på din enhet. Mer information om detta hittar du i vår Cookie Statement.

Borttagning av automatisk ifyllning

Du kan när som helst välja att inaktivera den automatiska ifyllningen genom att kontakta oss på hello@avy.se

AVY och dess affärspartners kommer inte använda någon direktmarknadsföringskanal för detta ändamål (ex. e-post eller SMS) om du valt att avregistrera dig för marknadsföring (eller om du inte har valt detta, om det krävs enligt lag i ditt land).

Användarportal.

Om du använder AVY:s mobilapp- och webb, kommer ytterligare data behandlas för att tillhandahålla de tjänster som erbjuds i användarportalen.

Kommunicera med dig.

AVY kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster, och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (till exempel efter att du har varit i kontakt med AVY:s kundservice) via e-post, SMS, telefon eller andra kanaler.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

“Profilering” innebär en automatisk behandling av personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig som kund, exempelvis för att analysera eller förutsäga din ekonomiska situation eller dina personliga preferenser. Vi använder profilering för att bestämma vilken marknadsföring som skulle kunna vara intressant för dig (och du kan självklart avregistrera dig för denna typ av utskick när som helst). För att hantera kreditansökningar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt, profilerar vi även dina uppgifter om du ansöker om kredit.

"Automatiserat beslutsfattande" innebär att vi erbjuder vissa tjänster, som att ge dig kredit, baserat endast på automatiska beslut, utan inblandning från en fysisk person. Genom att göra detta automatiserat ökar vi objektiviteten och transparensen när vi erbjuder tjänsterna. Dessa beslut baseras på din betalningshistorik hos oss tillsammans med information om dig från en kreditupplysning. Du har alltid rätt att ifrågasätta ett automatiskt taget beslut, och då få en AVY-anställd att titta på ditt ärende.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Vi vidtar alla rimliga kontraktuella, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå när de överförs till eller delas med utvalda tredje parter enligt nedan.

Leverantörer och underleverantörer.AVY kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer och/eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i denna Dataskyddspolicy. Innan vi involverar leverantörer eller underleverantörer, ser vi till att de uppfyller våra höga dataskydds-standarder.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas med kreditupplysningsföretag, leverantörer av tjänster för identitetsuppslag och förebyggande av bedrägerier, i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om att använda AVY:s betalmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress och skydda dig och andra kunder från bedrägeri. Betalningsbeteende kan komma att rapporteras tillbaka till kreditupplysningsföretaget. Beroende på marknad, kan en mikroupplysning göras innan du ansöker om att använda en av AVY:s betalmetoder, i syfte att skräddarsy de alternativ som erbjuds till dig. För kreditupplysningar samarbetar vi med Creditsafe.

AVY-koncernen. Din information kan komma att delas med företag inom AVY-koncernen.

Myndigheter. AVY kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Inkassoföretag. AVY kan också komma att dela information när vi säljer obetalda skulder till en tredje part, som exempelvis inkassoföretag.

Avyttring.

Innan sådan delning görs, kommer AVY se till att lämpligt sekretessåtagande finns på plats.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom AVY-koncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Då AVY är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer AVY att vidta alla rimliga kontraktuella, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller nödvändigt enligt andra berättigade intressen. När vi sparar dina uppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi endast datan så länge som det är tillåtet för att uppfylla våra berättigade intressen och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och smoooth användarupplevelse. Du kan läsa mer information om hur AVY använder cookies och liknande i vår Cookie Statement.

DINA RÄTTIGHETER

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du vissa rättigheter som du kan använda dig av. Är du osäker på om vi behandlar uppgifter om dig har du även rätt att få information om vi gör det eller inte. Vänd dig då till din kontaktperson alternativt via mail till hello@avy.se

Rätt till tillgång Du har rätt att få reda på om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det har du dessutom rätt att få ett utdrag av vilka personuppgifter det rör sig om. Rättigheten omfattar även ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Rätt till rättelse Om vi skulle behandla felaktiga eller inkompletta personuppgifter om dig har du rätt att få dessa uppgifter rättade.
Rätt till radering och begränsning Under vissa förutsättningar har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig raderade. Detta gäller exempelvis om vi inte har någon laglig grund för behandling av uppgifterna eller om uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Istället för att begära att vi raderar uppgifterna kan du begära att vi begränsar vår behandling av dem. Detta betyder att vi sparar uppgifterna men begränsar behandlingen till passiv lagring.
Rätt till invändning Om vi använder dina personuppgifter för att rikta marknadsföring till dig har du rätt att invända mot denna behandling. I så fall kommer vi sluta behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Du har även rätt att invända mot behandlingen om den utförs med stöd av ett berättigat intresse.
Rätt till dataportabilitet Om vi behandlar personuppgifter om dig för att genomföra ett avtal som vi har med dig eller med stöd av ditt samtycke har du rätt till så kallad dataportabilitet avseende uppgifterna. Detta innebär att du har rätt att kräva att vi tillhandahåller dig uppgifterna i ett elektroniskt format. Du kan även begära att vi skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

 

TILLSYN

För tillsynen över personuppgiftsbehandling i Sverige står Integritetsmyndigheten vilka nås via www.datainspektionen.se.

Uppdatering av denna dataskyddspolicy vid förbättring av våra tjänster

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra erbjudanden så att du får en ännu bättre användarupplevelse. Detta kan innebära förändringar i befintliga och framtida tjänster. Därför är det viktigt att du läser denna Dataskyddspolicy varje gång du använder någon av våra tjänster, eftersom behandlingen av personuppgifter kan skilja sig från tidigare.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 1 november 2018.